Baby Got Back!

12/26/2009 2:00 AM PST

Baby Got Back!

It's Kim Kardashian!