Hard Labor Day

9/7/2009 10:25 AM PDT
Bernie & Chris

mug shots