TMZ's "Mug Shot Match Up Game 3.0"

3/19/2011 7:00 AM PDT

TMZ's "Mug Shot Match Up Game 3.0"

It's a simple memory game ... with celebrity mug shots!